Call Center : (+66)2367-3570-6 sales@begistics.co.th Career

Investor Relations | Investor Relations

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14/03/2561

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)        5,346
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)        67.62

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14/03/2561 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด         868,890,281
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น         99.67

 

ลำดับที่ Ref No. ID ผู้ถือหุ้น ชื่อ - สกุล  จำนวนหุ้น  % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 0107550000076 4017664970 บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)                  200,000,000.00 22.942
2 501381340     5001604823 MR.YUK LUNG LEE                    82,031,250.00 9.41
3 0105548080732 4034108989 บริษัท มาลาคี จำกัด                    31,250,000.00 3.585
4 3100901126326 4010043979 นายสุวิทย์ แต้ไพสิฐพงษ์                    29,979,950.00 3.439
5 3101801543864 4015535379 นายทวี กุลเลิศประเสริฐ                    28,721,667.00 3.295
6 3102101390365 4014742478 น.ส.กาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ                    23,000,000.00 2.638
7 3102001714975 4039040623 นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์                    19,601,000.00 2.248
8 3210400132063 4041634442 นายสมหวัง ธรณนพเก้า                    16,580,000.00 1.902
9 3100902148757 4038668931 น.ส.ภาวศุทธิ โชติกเสถียร                    14,092,000.00 1.617
10 1101500356988 6019492305 น.ส.น้ำฝน เรียนเขมะนิยม                    11,750,000.00 1.348
11 3100902172755 4028963414 นายโสฬส ต่อรัตนวัฒนา                    10,210,000.00 1.171
12 3479900045417 4017039997 น.ส.เจิมขวัญ ศิริพงศ์สิน                    10,000,000.00 1.147
13 3229900174146 4016380662 นายช้อง จันทวรสุทธิ์                      9,100,000.00 1.044
14 3339900027096 4021066156 นายเมธาวี สาระไทย                      8,013,500.00 0.919
15 3309901285722 4018009521 นายวรนันท์ ธินรุ่งโรจน์                      7,500,000.00 0.86
16 3769900151800 4034287212 นายสุมิตร เพชราภิรัชต์                      7,490,500.00 0.859
17 3101400007007 4014099265 นางนนธญา อภิธโนทัย                      6,173,800.00 0.708
18 3200601168260 4028554223 นางอมรทิพย์ ธรณนพเก้า                      5,559,500.00 0.638
19 3101201027113 4028757740 น.ส.พัชนี คลังเปรมจิตต์                      4,712,684.00 0.541
//